גודל פונט

תקנון האתר

תקנון תנאי שימוש באתר אלטמן

תקנון תנאי שימוש

 1. כללי
  • אתר המכירות של אלטמן להלן “האתר“) הינו בבעלות אלטמן בריאות שותפות כללית, מס’ 540219987, מרחוב משה אביב 2, אור יהודה (להלן “אלטמן“) ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר אינפורמטיבי ושירותי, המספק מידע, בין השאר, אודות מוצרי אלטמן לגולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “הגולש/ים“)ומאפשר רכישת המוצרים המוצעים במסגרתו.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אלטמן. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • אלטמן שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפי-כך, אנו ממליצים למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושו באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
  • שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רישום לשירותים השונים באתר, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
  • לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר, לחצו כאן.
  • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
  • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לאלטמן ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  • חלק מהמידע המפורט באתר הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה, בהסתמך על מחקרים קיימים, שניתן בידי איש מקצוע בשיתוף עם אלטמן בריאות. אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצריה של אלטמן, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. מוצריה של אלטמן הם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.
 2. שימושים אסורים באתר
  • ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי אלטמן, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
   • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
   • למכור את המוצרים המוצעים באתר במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית ו/או לרכוש אותם לצורך כאמור.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 3. השימוש באתר
  • למען הסר ספק מובהר כי לאלטמן נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר אלטמן, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.
  • אלטמן תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 4. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של אלטמן.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של אלטמן או של צד שלישי, אשר הרשה לאלטמן להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לאלטמן בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור אלטמן לכך מראש ובכתב.
  • מבלי לגרוע מהאמור, שמה של אלטמן וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין אלטמן, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של אלטמן ואין לעשות בהם כל שימוש.
 5. תוכן האתר ופרסומות
  • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘As Is’). כוונת אלטמן היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
  • אלטמן אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. אלטמן מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
  • יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר ו/או במדריכים השונים ו/או מחשבונים משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר (תוסף מזון, תרופה או כל מוצר אחר) ו/או במידע המצוי באתר, יש להיוועץ ברופא, ברוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך, ככל ונדרש.
  • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולאלטמן לא תהיה כל אחריות לגביו.
  • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לאלטמן אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי אלטמן. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של אלטמן והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של אלטמן לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. אלטמן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. אלטמן רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. אלטמן אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • המידע הנמסר ביחס למוצרי אלטמן באתר הוא המידע היחיד המאושר על ידי החברה בנוגע למוצרים השונים. אלטמן אינה אחראית למידע אשר נכתב בנוגע למוצרי אלטמן על ידי כל צד שלישי, באתרים אשר אינם מופעלים על ידי אלטמן. אלטמן עשויה לפעול על מנת לממש את זכויותיה כנגד כל צד ג’ המוסר מידע לציבור אשר לא אושר על ידה.
  • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי אלטמן (לרבות מדריכים, מאמרים, מפרטים, מחשבון הריון, מחשבון DRI, תשובות הניתנות בנוגע לכשרות מוצרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד אלטמן בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי אלטמן ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
  • במסגרת האתר קיימת אפשרות לרכישת מוצרי אלטמן ובמקרה כאמור יחולו על הרכישה הוראות תקנון זה.
  • אלטמן עשויה להציע באתר לנוחות המשתמש, הטבות לרכישת מוצריה במגוון בתי עסק, צד ג’, אשר אין ולא תהיה לה כל אחריות לנעשה בהם. אלטמן תהא רשאית להעניק הטבות לחלק משתמשים ו/או חברי המועדון ולבטל את ההטבות בכל זמן נתון והדבר נתון לשיקול דעתה המלא הבלעדי. הקופון יהא כפוף לתנאים שיפורטו בצמוד אליו. כל טענה צרכנית בדבר רכישת מוצר באמצעות הקופון ובכלל זה החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות קופון, מחיר המוצרים, מימוש הקופון, שימוש או אי שימוש במוצר, מועד אספקתו וכמובן כל נזק ו/או הוצאה אשר נגרם בכל הקשור למוצר תהא כלפי בית העסק בלבד ואלטמן לא תהא אחראית.
  • אלטמן משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של אלטמן ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את אלטמן מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

ביצוע רכישות במסגרת האתר

הזכאים להזמנת מוצרים

 • רשאי להזמין מוצרים מהאתר מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
  • תושב ישראל בן 18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, מאשר הרוכש כי השימוש מאושר על ידי האפוטרופוס.
  • בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (מסוג מאושר במסגרת האתר).
  • בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
  • נרשם לאתר/ הזין את פרטיו באתר במלואם, בהתאם לנדרש באתר.
 • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או תנאים נוספים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
 • למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמש את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונו באתר החברה וכן לבטל רכישות שהוזמנו, זמנית או לצמיתות, לרבות במקרים הבאים:
  • אם המשתמש הפר תקנון זה;
  • אם המשתמש נהג בניגוד לדין ו/או באופן בלתי הולם;
  • אם המשתמש מסר פרטים כוזבים;
  • אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש;
  • אם המשתמש לא שילם תשלום לחברה שעבר מועד פרעונו;
  • אם התקיימה  תקלה באתר המשפיעה על ביצוע הרכישות במסגרתו;
  • אם התקיימה טעות באתר (כגון בתיאור המוצר, מחירו, תנאי הרכישה וכד’).
  • במקרה של כל מניעה ברכישת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו.

במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה, תימסר למזמין הודעה ויחולו הוראות הדין.

הזמנת מוצרים

 • באתר יוצגו מוצרים המוצעים למכירה במסגרתו (להלן – “המוצרים”). מובהר כי אלטמן רשאית להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את המוצרים המופיעים באתר וכל הקשור עם ביצוע הרכישות במסגרתו וכן לשנות את מחירי המוצרים, לערוך מבצעים ולהעניק הטבות, הכל בכפוף לדין. באחריות המזמין לבדוק את התנאים החלים במועד ההזמנה.
 • באפשרות המשתמש המעוניין להזמין מוצרים (להלן גם – “המזמין”) לבצע הזמנה של סל המוצרים הנבחר על ידו באמצעות האתר (להלן – “הזמנה”). אלטמן תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים המקסימלית שתוזמן, בהתאם למפורט באתר.
 • תמונות המוצרים המוצגים באתר (ככל שקיימות) הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין תמונת מוצר במסגרת האתר לבין המוצר שיסופק בפועל. בנוסף, במקרה של הבדל בין תמונת מוצר למפרט שלו, יגבר האמור במפרט המוצר.
 • יצוין כי על אף ההשקעה של אלטמן במטרה שהאתר יהיה מעודכן ומדויק, ייתכנו לעתים טעויות בתוכן ובמידע המוצג באתר, לרבות בפרטי המוצרים המוצגים בו ו/או פרטי התשלום. אלטמן לא תישא באחריות בגין טעויות בתוכן האתר ובמקרים של טעויות כאמור לא יהיה המזמין זכאי לפיצוי או סעד כלשהו, למעט קבלת זיכוי בגין המוצר ככל שיהא זכאי לכך בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לדין.
 • ייתכן כי מוצר המוצג במסגרת האתר אינו קיים במלאי במועד כלשהו (בשלב ביצוע ההזמנה עצמה או אף לאחר מכן בשלבי ליקוט ההזמנה לצורך המשלוח). במקרה כאמור, לא יישלח המוצר הנ”ל למזמין והמזמין לא יחויב בגינו (ובמקרה שבוצע התשלום – הוא יוחזר למזמין) ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אלטמן בקשר עם האמור.
 • במסגרת ביצוע הזמנה נדרש המזמין להזין פרטים מלאים ומדויקים, כנדרש באתר. במקרה של שיבוש בהזנת/ קליטת הפרטים באופן מלא, לרבות עקב טעות ו/או תקלה באתר, לא תישא אלטמן באחריות כלשהי בקשר עם האמור. מובהר כי הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית.
 • במידה והתשלום בגין ההזמנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, יידרש אישור חברת האשראי. במקרה שלא יתקבל אישור כאמור, תעדכן אלטמן את המזמין ויהיה עליו להסדיר את התשלום כתנאי לביצוע ההזמנה.
 • ביצוע הזמנה וכן קבלת אישור על קבלת ההזמנה אינם מהווים התחייבות לספק את המוצרים הכלולים בהזמנה. אספקת המוצרים תלויה, בין היתר, בקליטת פרטי ההזמנה והמזמין במחשבי אלטמן באופן מלא ונכון, בדיקת זמינות המוצרים במלאי, אישור חברת האשראי וכיו”ב. אלטמן תהא רשאית שלא לספק הזמנה גם לאחר מועד אישורה, אם קיימת מניעה לכך מסיבה כלשהי לפי שיקול דעתה. אלטמן תעדכן את המזמין במקרה של מניעה לספק את ההזמנה, תוך זמן סביר לאחר היוודע לה על כך.

תשלום

 • התשלום עבור המוצרים שהוזמנו יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי שונים או אמצעי התשלום אותם תכבד.
 • התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות ותשלומים שונים שייגבו מהמזמין על-ידי מפעילי שירות הסליקה או ובהתאם לתנאי השירות שלהם. המזמין אחראי לבירור ותשלום כל העמלות והתשלומים הנלווים כאמור.

החזרות וביטולים

אחריות למוצרים

 • אחריותה של אלטמן למוצרים תהיה על פי דין והוראות תקנון זה. במקרה של מוצרים שאינם מיוצרים ו/או מיובאים על ידי אלטמן, תהיה האחריות לטיבם ואיכותם של היצרן ו/או היבואן.
 • אלטמן אינה אחראית לכל נזק ו/או פגם שייגרם למוצר לאחר אספקתו למזמין (לרבות עקב אחסנה לא ראויה, שימוש שגוי, טיפול רשלני, שבר, אבדן, גניבה וכיו”ב). על המזמין לאחסן את המוצרים ולטפל בהם באופן זהיר וסביר, בהתאם להוראות האחסנה.
 • אין לפתוח או לעשות שימוש כלשהו במוצר שהגיע ללקוח כשאריזתו פתוחה או פגומה. במקרים כאלה יש ליצור קשר מיידי עם אלטמן כמפורט בתקנון זה.
 • במקרה של אספקת מוצר שאינו תואם באופן מהותי את ההזמנה או מוצר פגום, תוגבל אחריותה של אלטמן להחלפת המוצר על חשבונה או זיכוי המזמין, בהתאם לשיקול דעתה והוראות תקנון זה, והמזמין לא יהא זכאי לסעד או תשלום נוסף כלשהו בקשר עם האמור (למעט אחריותה לנזקי גוף עפ”י דין).

מבלי לגרוע מאמור לעיל – בשום מקרה לא תהא אלטמן אחראית לנזק עקיף שנגרם או ייגרם בשל כל סיבה שהיא.

 

 1. הגבלת אחריות לשימוש באתר
  • אלטמן עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי אלטמן במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). אלטמן לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו והסתמכות עליהם, וכי ידוע לו שאלטמן אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  • אלטמן ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי אלטמן ובין על ידי צדדים שלישיים;
   • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
   • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
   • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
  • שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי אלטמן מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לאלטמן, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 2. ציות לתנאים ושיפוי
  • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
  • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את אלטמן ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב אלטמן ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לאלטמן אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 3. זמינות ו/או שינוי האתר
  • אלטמן רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, תהיה אלטמן רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • אלטמן תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 4. התיישנות
  • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד אלטמן ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 5. סמכות שיפוט וברירת דין
  • על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 6. שונות
  • תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין אלטמן.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין אלטמן בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 7. יצירת קשר
  • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של אלטמן באמצעות הטלפון: 6505*, או במייל :altmam@altman.co.il.